Inspired People Work - HRD IPW-English

Algemene Voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en trainings-, coachings- en adviseringstrajecten van Inspired People Work (of van haar partners voor zover deze niet gesteld zijn), hierna IPW genoemd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgelegd. Een eventueel plan van aanpak (werkomschrijving) maakt deel uit van de overeenkomst.
  2. Indien en voor zover de werkzaamheden van IPW bestaan uit het geven van trainingen, coaching en adviezen, worden deze verstrekt naar beste kennis en wetenschap. Er is geen garantie gelet op de natuur van de werkzaamheden en de betrokkenen.
  3. Na overleg met opdrachtgever/individuele deelnemer is IPW gemachtigd om de opdracht door een derde geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren. IPW is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de prestaties van derde(n), evenmin voor overig handelen of nalaten van die derde.
  4. De opdrachtgever vrijwaart IPW tegen aanspraken van deelnemers en derde(n) die op enige wijze samen hangen met de werkzaamheden die door IPW voor de opdrachtgever zijn verricht.
  5. Indien en voorzover de werkzaamheden van IPW zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever en/of derde(n) verstrekte gegevens, zal zij niet kunnen instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. De opdrachtgever vrijwaart IPW voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.
  6. IPW is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door grove opzet en/of grove schuld. In geen geval strekt de aansprakelijkheid van IPW zich echter uit tot de directe, dan wel indirecte of gevolgschade. De aansprakelijkheid van IPW voor fouten of nalatigheden is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht.
  7. Indien en zover in een concreet geval geen dekking bestaat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en), zal de aansprakelijkheid van IPW beperkt zijn tot ten hoogste vijfmaal het in het desbetreffende zaak overeen gekomen honorarium, of, bij gebreke van enig overeengekomen honorarium, het in de desbetreffende zaak redelijkerwijze verschuldigd honorarium, een en ander exclusief BTW.
  8. In geval van gegronde klachten zijn zal IPW een oplossing bieden, die ten dele kosteloos wordt verzorgt. De aanvullende werkzaamheden kunnen maximaal de inmiddels geleverde tijdbesteding beslaan. Eventuele extra kosten voor zaalhuur, verblijfskosten e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Reis- en verblijfskosten van de uitvoerders van het programma zijn in dat geval voor IPW.
  9. De leveranciers (derde partijen) en opdrachtgevers vrijwaren IPW terzake van alle vorderingen van derden wegens inbreuk op octrooien en auteursrechten, licenties en/of zaken, die zouden hebben plaatsgevonden bij gelegenheid van de aan de opdrachtgever verrichte leveranties c.q. voor de opdrachtgever verrichte zaken.
  10. Geschillen tussen IPW en opdrachtgever zullen worden beslecht door een Nederlandse bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten met opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.