Inspired People Work - HRD IPW-English

Leveringsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Inspired People Work, hierna IPW genoemd, alsmede op alle overeen-komsten tussen IPW (of van haar partners voor zover deze niet gesteld zijn) en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van begeleidingstrajecten, workshops, bijeenkomsten en evenementen en/of deelname aan deze activiteiten, verkoop van dvd’s, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'opdracht'.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van IPW zijn vrijblijvend met prijzen in Euro’s exclusief BTW.
 3. De overeenkomst tussen IPW en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of offerte, of door schriftelijke bevestiging door IPW aan de opdrachtgever van diens aanmelding of opdracht verzonden per e-mail of via de website van IPW.
 4. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Bij annulering van een activiteit georganiseerd en/of uitgevoerd door IPW bestaat het verschuldigde bedrag uit de al gemaakte kosten, de eventuele annuleringskosten voor het afgesproken conferentie arrangement, plus een percentage van de kosten van de activiteiten die plaats zouden hebben. Het percentage is afhankelijk van het moment dat IPW de annulering ontvangt: bij 29 t/m 56 dagen vooraf: 50%; 15 t/m 28 dagen vooraf: 75% en bij 0 t/m 14 dagen vooraf 100% van het totaal van de offerte of het inschrijvingsgeld.
 5. Uiterlijk bij aanvang van de open workshop of het evenement dient de factuur voor de desbetreffende activiteit betaald te zijn. In alle andere gevallen, dient de factuur van IPW door de opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling zal de opdrachtgever naast het factuurbedrag, aan IPW verschuldigd de door IPW te maken kosten voor incassering van hetgeen verschuldigd is, alsmede over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De kosten verbonden aan incasso van de verschuldigde bedragen, buiten rechte, inclusief juridische bijstand zijn voor rekening van de opdrachtgever. IPW is bevoegd de kosten van incasso buiten rechte te bepalen op 15% van de hoofdsom.
 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
 8. Betaalt opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan is IPW gerechtigd, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan IPW verschuldigd is, heeft voldaan.
 9. IPW heeft het recht zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan IPW betaalde bedrag.
 10. IPW is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Dat wil zeggen een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van IPW, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van IPW komt. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan een verhindering van ter beschikking gestelde personen of middelen tot uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, natuurrampen, overheidsbelemmeringen, etc. Opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de opdracht dan wel vergoeding van schade indien IPW vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren. Indien afgesproken werkzaamheden onverhoopt niet door kunnen gaan vindt er overleg plaats om dit alsnog te realiseren. In dat geval worden voor individuele trajecten nieuwe data afgesproken en voor de trajecten zorgt IPW voor goede alternatieven of vervanging van de uitvoerders van het traject.
 11. Het is de opdrachtgever of deelnemers aan programma’s van IPW niet toegestaan om verstrekt materiaal te kopiëren of te verhandelen aan derden.
 12. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de werkzaamheden beëindigd zijn, schriftelijk aan IPW te melden. Bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak van opdrachtgever ter zake van klachten en/of fouten komt te vervallen.
 13. Geschillen tussen IPW en opdrachtgever zullen worden beslecht door een Nederlandse bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten met opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.